Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov GDPR

 Vážený klient,

spoločnosť J a H  s.r.o., Oslobodenia 2890, 901 01 Malacky IČO 31408923 (ďalej len ako „spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť služby na vysokej úrovni, vrátane efektívnejšieho využívania nášho klientskeho servisu, plnenia zákonných povinností a poskytovania informácií o našich novinkách, vrátane rôznych benefitov (pozri „Všeobecné obchodné podmienky“). Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok GDPR, ktoré sú uvedené v Nariadení 1 alebo Zákone 2 o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.

Zásady ochrany osobných údajov GDPR 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov3. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov GDPR.

3. Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1,

v osobitných predpisoch. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

Účely spracúvania vašich osobných údajov

Poskytovanie ubytovania Na účely poskytovania ubytovacích služieb spracúvame vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a pre potreby vedenia ubytovacej knihy, ktorej vedenie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti (ubytovateľa) pri hlásení krátkodobého pobytu podľa Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlásenie o pobyte cudzincov môže byť realizované aj elektronicky, prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://portal.minv.sk/.

Neposkytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe zmluvy alebo na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti by mohlo mať za následok nemožnosť uzatvoriť s vami zmluvný vzťah a poskytnúť vám ubytovacie služby.

S cieľom urýchlenia nami poskytovaných služieb a efektívnejšej registrácie hosťa na recepcii, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa v rozsahu údajov potrebných pre registráciu klienta a jeho zápis do ubytovacej knihy. V prípade, že si neželáte, aby sme vaše osobné údaje na tento účel spracúvali, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek, počas pobytu u nás osobne alebo telefonicky alebo elektronicky.

Marketing S cieľom podpory  zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (spoločnosti) formou zasielania marketingových ponúk, vrátane informovania o existujúcich zľavách a možných benefitoch. V prípade, že si neželáte, aby sme vaše osobné údaje spracúvali na priamy marketing, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek, počas pobytu u nás osobne alebo telefonicky alebo elektronicky. V každej zaslanej marketingovej ponuke bude uvedený jednoduchý spôsob, ktorým môžete také spracúvanie namietať.

Účtovníctvo Na splnenie zákonnej povinnosti spracúvame vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správu a fakturácia ceny za poskytnuté služby a tovary, spracúvanie účtovných a daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2,

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov (na účel ochrany majetku, zdravia a života a na účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).   

Vo veľmi špecifických prípadoch môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje s cieľom uplatňovania právnych nárokov.

Môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom kamerového systému, monitorovaním priestorov v okolí hotela, vnútorné spoločné priestory hotela, prípadne priestory hotela, ktoré nie sú za štandardných okolností prístupné hosťom a klientom spoločnosti. Bližšie informácie o monitorovaní kamerovým systémom sú k dispozícii na recepcii hotela.

Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností spoločnosti sú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorému sú na tento účel vaše osobné údaje poskytované. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.  

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti. Osobné údaje spracúvané na účely marketingu budú uchovávané maximálne 1 mesiac po skončení účelu spracúvania. Vaše osobné údaje tiež spracúvame na účely plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Meno: Milan Jurica, Mail: motelm@motelm.sk, Telefón: 0905 483 270, Korešpondenčná adresa: Oslobodenia 2890, 901 01 Malacky.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Právo na prístup Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

3,

Právo na opravu Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na vymazanie Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. Právo na obmedzenie spracúvania Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo  namietať Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  Právo podať sťažnosť Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Čo je GDPR ?

 

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Facebook